Parduotuvės taisyklės


1. Bendrosios nuostatos

1.1.  Šis dokumentas yra pirkimo - pardavimo sutartis, kuri yra sudaroma tarp Advaita Market atstovo Andriaus Žvaliausko, veikiančio pagal individualios veiklos pažymėjimo, kurio numeris 1097465, buveinės adresas M.Katkaus 1, Vilnius, (toliau – Pardavėjas) ir Jūsų (toliau – Pirkėjas) dėl prekių (toliau - prekės), nurodytų elektroninės prekybos interneto svetainėje www.advaitamarket.lt (toliau – Parduotuvė), įsigijimo.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo dienos. Jeigu Pirkėjas įsigyja prekių po naujų Taisyklių paskelbimo, tai reiškia jo sutikimą su naujomis Taisyklėmis.

1.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius, remiantis šiomis taisyklėmis ir Lietuvos Respublikos įstatymais. 

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Pardavėjas įsipareigoja laikytis konfidencialumo ir neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, tiesiogiai nesusijusiems su Pardavėjo teikiamomis paslaugomis, išskyrus Lietuvos Respublikos nustatytus atvejus.

2.2. Pirkėjo nurodyti asmens duomenys gali būti naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, tais atvėjais kai Pirkėjas sutinka gauti naujienlaiškius, pažymėjęs punktą “Sutinku gauti Advaita Market naujienas”.

3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties arba grąžinti nekokybiškas prekes pagal 9 punkte nurodytas sąlygas. 

3.2. Pirkėjas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, paspausdamas atsisakymo nuorodą atsiųstame el. laiške arba pranešdamas apie tai el. paštu advaitacandrainfo@gmail.lt.

4. Pirkėjo įsipareigojimai

4.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas įsipareigoja registracijos formoje pateikti teisingus duomenis. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

4.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

5. Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Pardavėjo paslaugomis bei išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.2. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 6.3.1 ir 6.3.2 punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

6. Prekių kainos, įsigyjimo ir apmokėjimo tvarka

6.1 Prekių kainos nurodytos eurais.

6.2. Pirkėjas turi teisę el. parduotuvėje užsakytas prekes atsiimti per 3 darbo dienas Advaita Market sandėlio vietos, adresu M. Katkaus 1, Vilnius.

6.3. Pirkėjas apmoka už prekes vienu iš šių būdų:

6.3.1. Internetine bankininkyste.

6.3.2. Banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą, perveda pinigus į Pardavėjo banko sąskaitą. Mokėdamas šiuo būdu Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Prekių siuntinys pradedamas formuoti tik gavus apmokėjimą už prekes. Nuo apmokėjimo pradedamas skaičiuoti ir prekių pristatymo terminas.

7. Baigiamosios nuostatos

7.1 Draudžiama kopijuoti ir skelbti Parduotuvėje pateiktą informaciją be raštiško Pardavėjo sutikimo.

7.2 Parduotuvėje yra nuorodų į kitus internetinius šaltinius, Pardavėjas nėra atsakingas už juose esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

7.3 Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

7.4 Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

7.5 Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, prašymą/ skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei Vartotojų Teisių Apsaugos Tarnybai (Vilniaus g. 25 , 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt - ar ižpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/    

Užsiprenumeruodami, sutinkate gauti naujienlaiškius iš mūsų

Neradai ieškomos prekės? Kreipkis, galbūt tai bus nauja prekė! 2022 Visos teisės saugomos.